מאמרים

תקנון האתר

1. השימוש באתר האינטרנט של קיבוץ ניר יצחק כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר ("המשתמש") מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה למפעיל האתר או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעיל האתר על פי תנאי שימוש אלה. יתכן ואתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים המופעלים על ידי גורמים אחרים. השימוש בכל אתר אחר כפוף גם לתנאי השימוש ויתר התנאים וההנחיות, אם ישנם, הכלולים באתר האחר. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי מפעיל האתר.

2. כל מקום בו מופיע "אתר" או "מפעיל האתר" הכוונה ל "קיבוץ ניר יצחק" והפועלים בשמם ומטעמם.

3. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי מפעיל האתר, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין להנהלת האתר שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

4. אסור למשתמש לעשות כל שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.

5. אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו ממפעיל האתר בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת למפעיל האתר לכתובת האלקטרונית nir.org.il@gmail.com   .ומפעיל האתר יענה לפנייה תוך 96 שעות

6. מפעיל האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מפעיל האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת מפעיל האתר. 

7.  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמו של מפעיל אתר זה שייך באופן בלעדי למפעיל האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין מפעיל האתר לבין אותם צדדים.
 
8.  על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

9. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר באר שבע. 
 
10. השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל  מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסמך זה, על כן המשתמש  באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש  והתחייב לפעול בהתאם להם.

11. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס  גם לנשים. 

 

להלן כללים מחייבים להוספת הודעה באתר:

הוספת הודעה מותנית בהרשמה לאתר והסכמה לכללים המפורטים בקטע זה.
הכותב אחראי לתוכן המופיע בהודעה ויישא באחריות באם יפר זכויות יוצרים של כותבים אחרים או כל הפרה של חוקי מדינת ישראל.

אין להעלות לאתר תוכן מעליב פוגע, מטריד, או מסית נגד אדם או אוכלוסייה. אין להעלות לאתר חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני פוגעני.
אין לפרסם באתר מידע מסחרי גלוי או סמוי ללא רשות ואישור בכתב מהגורם המוסמך בקיבוץ.

להנהלת האתר הזכות להסיר הודעות הכוללות חומרים עם חשש להפרת זכויות יוצרים או המפרים את הכללים שנקבעו על ידי הנהלת האתר או את חוקי מדינת ישראל – בלא צורך בנימוק משפטי או אחר. להנהלת האתר הזכות לבטל רישום של משתמשים המפרים את הכללים לעיל.

חזרה לראש הדף